-
-
-

Oferty:Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU OGŁOSZEŃ „TUOFERTA.PL”

1.      Politykę prywatności wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.). Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu.

2.      Polityka prywatności Serwisu opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje z danymi  osobowymi i informacjami osobistymi, które przekazuje lub umieszcza Klient w Serwisie. Polityka prywatności dotyczy również informacji i danych przekazywanych podczas korzystania z Serwisu. Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora Serwisu i  Danych Osobowych, tj. „SILESIA INVEST Pluta Grzegorz zs. w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Targowej 12, 44-300 Wodzisław Śląski, nadane nr NIP: 6472258677, Regon: 240506570

3.      Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

4.      Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:

a)      Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

b)      Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.

c)      Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.

5.      Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz personelu.

6.      Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres,

c)      NIP,

d)     adres e-mail,

e)      nr telefonu,

f)       numer IP.

7.      Administrator zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Administrator dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie
i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

8.      Administrator udziela stosownego upoważnienia do przetwarzania danych – w tym danych  osobowych, wyłącznie: za wyrażoną w postaci jawnej zgodą osób przekazujących te dane lub z uwagi na upoważnienie nadane przez aktualnie obowiązujące w Polsce prawo.

9.      Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do systemu informatycznego Serwisu jest dobrowolne i odwoływalne.

10.  Informacje kontaktowe Klientów Serwisu są wykorzystywane  do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Niemniej Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania im niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych, tj. informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu(np. zmiany technicznej lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu), nadto informacje mogą dotyczyć przedłużenia współpracy lub czasu publikacji Ogłoszenia. Administrator będzie się kontaktował z Klientem za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Serwisu.

11.  System informatyczny Administratora stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na komputerze docelowym, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony www, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

12.  Logując się do Serwisu Klient wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies.

13.  System informatyczny Administratora używać może następujących plików cookies :

a)      Pliki pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

b)      Pliki cookies służące do analiz, pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury Serwisu.

   c)      Pliki cookies używane do targetowania, zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z Serwisu, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

w następujących  zastosowaniach:

a)      jako element ułatwiający powtórne logowane się,

b)      jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google Inc.

14.  Używane przez System informatyczny Administratora pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla Klientów.

15.  Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Administrator przypomina:całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.

16.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Klient może zażądać, aby Administrator  ujawnił wszelkie detale dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia. Kontakt: http://tuoferta.pl/kontakt.html

17. Wybrane dane osobowe Klienta będą publikowane w jego ogłoszeniu jako dane kontaktowe do niego, na co Klient wyraża zgodę.

18.  Osobie udostępniającej Administratorowi dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

19.  Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.

20.  Partnerzy marketingowi Administratora mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Klienta.

21.  Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały retroakcyjnie. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować.

22.  Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie udostępniającej dane osobowe Administrator odsyła do następujących polskich aktów prawych:

a)      Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

b)      Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204 z późn.zm.).

23.  Jeżeli Klient zauważy, że jakakolwiek informacja jego dotycząca  jest niezgodna z prawdą lub niekompletna, Administrator umożliwia zgłoszenie tegoż faktu poprzez: http://tuoferta.pl/kontakt.html

24.    Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

W razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.