-
-
-

Oferty:Regulamin

REGULAMIN SERWISU OGŁOSZEŃ „TUOFERTA.PL”

aktualny od dnia: 1 lipca 2014r. [Regulamin]

Internetowy Serwis ogłoszeń z branży nieruchomości „tuoferta.pl”

§1 Postanowienia wstępne i definicje.

1.      Niniejszy Regulamin,, określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu, prowadzonego pod adresem internetowym: www.tuoferta.pl- w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2.      Administratorem jest „Wirtualny Agent sp. z o.o. zs. w Katwoicach przy ul. Karłowicza 11a/9, 40-145 Katowice, nadane nr NIP: 634-286-82-94, Regon: 364846551, który to podmiot prowadzi bieżącą obsługę Serwisu.

3.      Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

4.      Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów
i danych pochodzących z Serwisulub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Administratora – bezwarunkowo zabronione.

5.      Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18, biur nieruchomości oraz deweloperów z całej Polski.

6.      Klient, to podmiot wymieniony w ust.5 powyżej, który korzysta z usług  Serwisu.

7.      Konto Klienta, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy
i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Klient decyduje przy rejestracji, czy jego Konto Klienta należeć będzie do jednego
z typów:

·         osoba fizyczna,

·         biuro nieruchomości,

·         deweloper.

Każdy Klient ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest darmowe.

Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem: http://tuoferta.pl/kontakt.htmlKonto Klienta zostanie niezwłocznie  usunięte.

8.      Oferta Serwisu obejmuje następujące usługi: zamieszczanie ogłoszeń z branży nieruchomości w Serwisie. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

9.      Usługa dodatkowa, to każda usługa świadczona na rzecz Klienta poza stroną internetowąw związku z charakterem świadczonych usług, np. wyróżnienie Ogłoszenia.

10.  Produkt, to Oferta Serwisu i Usługi dodatkowe oferowane przez Serwis.

11.  System informatyczny Serwisu– system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

12.  Ogłoszenie – czasowo udostępnione Klientowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające sporządzenie oferty sprzedaży, kupna lub najmu nieruchomości oraz publikację tej oferty na stronach internetowych Serwisu.

13.  Portal ogłoszeniowy – internetowy Serwis ogłoszeń z branży nieruchomości „tuoferta.pl”.

14.  Umowa sprzedaży, to umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.)  zawierana między Administratorem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

15.  Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, które zmierza do zawarcia ważnej Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

16.  Serwis oferuje wyłącznie usługę zamieszczania ogłoszeń sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Administrator nie działa jako pośrednik Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn.zm.).

 

§2 Rejestracja i zamówienia usług Serwisu.

1.      Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

2.      Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.

3.      Złożenie Zamówienia na usługi Serwisu wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie informatycznym Serwisu. Podczas rejestracji Klient tworzy Konto Klienta, podaje również adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Klient  podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

4.      Klient zarejestrowany uzyskuje również dodatkowe możliwości: wgląd do historii wystawionych Ogłoszeń, możliwość przedłużenia/zakończenia Ogłoszenia, możliwość edycji Ogłoszenia.

5.  Klient może składać Zamówienia na usługi za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego zamieszczonego: http://tuoferta.pl/oferta/dodaj.html

6.   Klient może zamówić również odpłatną Usługę dodatkową w postaci wyróżnienia Ogłoszenia wg cennika Administratora zamieszczonego tu: … Cena jest wyrażona w polskich złotych i jest ceną brutto.

7.       Płatności za Usługi dodatkowe realizowane są poprzez system szybkich płatności PayU.

8.      Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana taka nigdy nie działa wstecz.

9.      Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

10.  Administrator uznaje rejestrację i Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Administrator skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Administrator nie potwierdzi rejestracji, nie utworzy Konta Klienta lub anuluje Zamówienie.

11.  W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu. Klientowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu.

12.  Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.

 

§3 Odstąpienie od Umowy sprzedaży.

1.      Na podstawie art.7 ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz.271 z późn.zm.) Klient, który zawarł ze Administratorem umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli  stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem wymienionego terminu do odstąpienia.

 

§4 Postępowanie reklamacyjne.

1.      Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu.

2.      Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis Reklamującego.

3.      Reklamację rozpatruje Administrator w terminie:czternastu dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi  Administrator.

 

§5 Odpowiedzialność.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:

a)      za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu;

b)      z tytułu różnicy pomiędzy ceną nieruchomości lub innej usługi, wskazaną
w Ogłoszeniu, a rzeczywistą ceną, określoną w umowie sprzedaży czy najmu nieruchomości między Klientem a osobą lub podmiotem trzecim;

c)    z tytułu sposobu wykonania, bądź też niewykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży czy najmu nieruchomości, lub świadczenia usług, zawartej między Klientem a osobą lub podmiotem trzecim.

 1. Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Klientów zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientem a osobą lub podmiotem trzecim, a wszelkie spory dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują oni między sobą.
 2. Administrator nie gwarantuje, że ogłoszenie zostanie niezwłocznie po żądaniu usunięte z Serwisu  z uwagi na ograniczenia techniczne niezależne od Administratora, a związane z systemem informatycznym Serwisu.
 3. W ramach funkcjonowania Serwisu i przygotowywania Ogłoszenia, to Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia.
 4. Administrator w miarę swoich możliwości starać się będzie weryfikować dane dotyczące nieruchomości w Ogłoszeniach oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Klientów.
 5. Ogłoszenia zamieszczone przez Klientów w Serwisie maja charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).
 6. Administrator nie ma obowiązku wysyłania Klientowi odnośników do Ogłoszeń publikowanych w Serwisie.

 

§6 Zapisy uzupełniające.

1.      Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:

a)      za porozumieniem Administratora i Klienta,

b)      z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,

c)      Klient może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Serwisu,

d)     w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Klienta, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 1. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Klientów.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie.
 3. Administrator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 4. Administrator przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Klientów są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością,
  stanowiskiem, opinią  Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30[trzydziestu] dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
 6. Administrator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
 7. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.
 8. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie Klienta, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Administratora, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator
  niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
 10. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie Klienta, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Administratora ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.
 11. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie Klienta, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Administratora linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 10 i pkt 11. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Administratora lub za pośrednictwem Serwisu  dotyczących i obejmujących Klientów lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania  polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
 12. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Administratora.
 13. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Klienta treści, Klient, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 [siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
 14. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Klienta treści lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu, z adnotacją: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”
 15. Klient niniejszym udziela Administratorowi wyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych przez Klienta w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Administratora częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;

b)      w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Administratora  częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie  w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

17.  Administrator jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Klient wyraża zgodę.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie
  i dowolnym zakresie.Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej  albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie
  możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego Konta Klienta, ale z zachowaniem możliwości przeglądania strony
  internetowej, w przypadku odrzucenia nowej treści Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku
  z wykonywaniem umów pomiędzy Administratorem a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo.

 

© IustitiaLex